Politikk 2015-2019

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Østensjø og skape en bærekraftig bydel med mennesker i sentrum. Østensjø mangler i dag en overordnet grønn politikk, spesielt byplanlegging. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser.

 

VÅRE KJERNESAKER

 • Gjøre det trygt og enkelt for myke trafikanter å ferdes i bydelen.
 • Sørge for at alle barn og unge får gå i barnehage/skole i eget nærmiljø, med tilstrekkelig antall pedagoger.
 • MDG vil arbeide for at den planlagte Manglerudtunellen gir best mulig lokal miljøeffekt.
 • MDG vil arbeide for å bevare bydelens gjenværende grøntområder og markagrensa.
 • Vi ønsker å bevare bygninger som bærer lokalhistorie, deriblant de verneverdige bygningene på Eterfabrikken samt Oppsal Gård.
 • Oppgradering av svømmebasseng i bydelen, spesielt Bøler Bad.

Last ned lokalprogrammet 2015-2019 her

 

VÅRE VISJONER FOR ØSTENSJØ

IMG_4456

Vi skal skape en grønn bydel. For å sikre dette må biltrafikken reduseres slik at kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere får bedre plass. Vi vil legge om til en ikkefossil bilpark, utfase fossil oppvarming og føre en mer klimasmart byutvikling.

Vi prioriterer ombygging av kryss og rund-kjøringer etter modell fra Nederland, slik at syklende, fotgjengere og motortrafikk skilles i størst mulig grad.

Alle skolebarn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen. MDG ønsker at det etableres bilfrie soner rundt alle barneskoler for å unngå biltrafikk og gjøre det tryggere å gå til og fra skolene. MDG vil jobbe for å få sykkeltraseer og fortau frie for snø og is om vinteren.

Vi vil legge til rette for fleksible boformer med leiligheter som er tilpasset deling og fellesskap mellom flere. Nye bygg skal bygges av miljøvennlige materialer med lang levetid, og fleksible planløsninger.

Vi ønsker:

 • å utvikle og støtte lavterskeltilbud mot ensomhet og psykiske lidelser. Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet.
 • å få bysykkel-ordningen til Østensjø innen 2017, og legge til rette for økt bruk av elsykler.
 • lokale møteplasser som samfunnshus, ungdomsklubber og seniorsentre, og bidra til møter på tvers av alder, bakgrunn og livssituasjon.
 • å få utbedret høye kantsteiner og andre unødvendige hindringer i sykkeltraseene.
 • å gjøre utleie av fraktsykler enkelt, ved å knytte dette til biblioteker, avfallsstasjoner, og ved kollektivknutepunkt.

KOLLEKTIVTRANSPORT

Blurred bus

MDG vil jobbe for flere kvelds/nattruter på T-banen, busslinjer på tvers av bydelen, og sikre vedlikehold av T-banenettet. MDG ønsker å endre eksisterende bilfelter om til miljøfelter dersom elbilene i kollektivfeltene hindrer bussene. Gi de som mottar økonomisk sosialhjelp fribillett hos Ruter.

 

MARKA OG NATURMANGFOLD

Red fox, Vulpecula, in winter time

Vi vil bevare marka som natur- og friluftslivsområde og gi natur- og kulturlandskapet rundt Østensjøvannet, samt viktige buffersoner som Abildsømyra og Bjørnsenskogen, sterkere vern.

MDG vil arbeide for at det settes av nødvendige midler til naturfaglig skjøtsel av Østensjø-området Miljøpark, samt omlegging av turveier der disse ligger for nær vannet.

MDG vil arbeide for å etablere et sammenhengende naturområde med bekker og vegetasjon, som sikrer at dyr og amfibier kan ferdes mellom miljøparker med turvei som forbinder Alna Miljøpark med Østensjøområdet Miljøpark.

 • Etablere nasjonalpark i Østmarka. Skogbruket må drives mer skånsomt og langt større områder bør vernes mot inngrep. Vi ønsker at det skal starte arbeidet med en restaurering av store og sammen-hengende villmarkspregede områder i marka. Bevare, oppgradere og restaurere sammenhengende grøntdrag.
 • Gå i mot opprettelse av aktivitetssoner som vil ta 10 prosent av Oslomarkas areal, men legge godt til rette for de områdene som brukes nå, blant annet med flere permanente fellesgriller.
 • Verne om ynglende ulv i Oslomarka.
 • Kartlegge og innføre urbant naturvern av områder med høy biologisk verdi.
 • Bevare regulert friområde.

Luft og vann

Vi vil ha Østensjølufta ren, gjennom både umiddelbare og langsiktige tiltak mot forurensing. MDG vil arbeide for å øke takten i renoveringen av avløpsnettet i bydelen for å begrense forurensning av Østensjøvannets tilløpsbekker samt å forsøke å få disse gjen- åpnet der dette er mulig. Spesielt Bølerbekken ligger til rette for dette.

 • Sikre at alle byggeprosjekter etterfølger forskrifter om gode avrenningsforhold, med blant annet åpen overvannshåndtering og flere regnbed.
 • Innføre grønne tak der det bidrar til både overvannshåndtering og biologisk mangfold. MDG ønsker klimagassregnskap på bydelsnivå.
 • Prioritere sikkerheten i vannforsyningen og trappe opp rehabiliteringen av vannledningsnettet.
 • Redusere vannforbruket gjennom kampanjer, incentivordninger og ny teknologi.

 

TRAFIKK

 

Traffic jam with rows of cars

Vi vil sette i verk fartsreduserende tiltak for å redusere luftforurensning og støy. Utrede muligheten for utskifting av asfalt som avgir mindre støv ved høy trafikkbelastning. Bygge grønne lokk over deler av E6 for å for å redusere forurensing og støy, og for å gi mer grøntareal og mulighet for boligbygging langs og over E6.

Vi skal jobbe for forbud om bruk av dieselbiler fra og med 2016 på dager hvor det er varslet høy luftforurensing. For å få til dette er det viktig å ha en langsiktig plan for kraftig begrensning av biltrafikk i Østensjø.

Støtte initiativer som kan gjøre det enklere å ikke eie egen bil, selv for de som trenger det fra tid til annen, inkludert samkjøring, bildelingsordninger, bilkollektiv og selvkjørende biler.

MDG vil arbeide spesielt for å begrense trafikk rundt Østensjøvannet, som Østensjøveien og Gamle Enebakkveien. Vi vil jobbe for å legge om bomringen slik at mer trafikk ledes ut på Europaveien ved Abildsø.

MDG vil arbeide for at den planlagte Manglerudtunellen gir best mulig lokal miljø- effekt, både i form av å begrense lokal luftforurensning og ved at traseen legges slik at viktige grønne lunger som Abildsømyra og Bjørnsenskogen bevares.

 

ET MENNESKEVENNLIG SAMFUNN

ThinkstockPhotos-78741110

 

Lokalt demokrati

MDG ønsker å styrke bydelsdemokratiet ved å gjennomføre flere politiske folkemøter og styrke brukermedvirkning i lokale planprosesser. At alle kommunale dokumenter skal være kjønns-nøytrale. (Det vil si at dokumentene ikke skal kreve informasjon om kjønn, og bruke et kjønnsnøytralt språk for å referere til personer uten å forutsette at de er kvinner eller menn.)

Lokalmiljø

Østensjø MDG vil:

 • Støtte etableringen av møteplasser for samfunnsnyttige og miljøvennlige aktiviteter på tvers av generasjoner, som gjenbruksbutikker, utstyrsbibliotek, verksteder og gjenbruksstasjoner.
 • Utvikle og støtte lavterskeltilbud i bydelene for å forebygge ensomhet og psykiske lidelser.
 • Støtte organisasjoner som arbeider med marginaliserte grupper og for større mangfold i samfunnet.
 • Legge til rette for lokale deleordninger, som bilkollektiver, felles hageredskaper, arbeidsfellesskap og andre ressursbesparende tiltak.
 • Legge til rette for og støtte opp om møteplasser for LHBTQ+ (lesbiske, homofile, biseksuelle, polyseksuelle, panseksuelle og andre seksuelle minoriteter).
 • Stimulere til levende lokalmiljøer ved å legge praktisk til rette for småskala næringsvirksomhet som kafeer, butikker etc.

Flyktninger

Vi vil jobbe for at bydelen skal bygge opp et apparat som kan motta flyktninger kjapt.

Urbant landbruk

Vi vil støtte urban dyrking, birøkt og besøksgårder, som for eksempel starte besøksgård Sørlie Gård, og støtte videre utvikling av bynære matsystemer.

Barn og ungdom i Østensjø

Østensjø MDG vil:

 • Sikre lokale ungdomsklubber.
 • Tilrettelegge for samarbeid mellom bynære gårdsbruk, andre aktører og skolen om tilbud til barn og unge med skoletilpasningsvansker.
 • Sikre barn og unge medvirkningsrett når et byområde skal videreutvikles.
 • Opprettholde tilbud om åpen barnehage.
 • Sørge for at alle barnehagebarn og skoleelever får frukt og grønnsaker en gang om dagen.
 • Sørge for at alle elever som ønsker det skal ha leksehjelp gjennom hele grunnskolen, og at leksemengden er overkommelig.
 • Sikre elevers mulighet til å gå på nærskolen, og rett til å gå på samme skole som sine søsken.
 • Utarbeide flerårsplaner for skolegrenser, med bydelens ungdomsråd involvert, som sikrer forutsigbarhet.
 • Legge til rette for friluftsbarnehager.
 • Jobbe for at alle barn får svømmeopplæring.
 • Sikre et mangfoldig kulturtilbud for barn og unge, med korps, kor, amatørteater og andre organiserte frivillige kulturaktiviteter.

Kultur

Vi vil gjøre Østensjø til en aktiv bydel og skape bedre og flere lokale kulturtilbud, og ikke minst opprettholde de kulturtilbudene vi har.

 • Fremme kortreiste kulturaktiviteter som teaterscener, ulike verksteder, og lokale utstillinger og festivaler.
 • Opprettholde samtlige folkebibliotekfilialer.
 • Videreutvikle bibliotekene som en møteplass for litteratur, debatt og kulturopplevelser, blant annet ved å sikre tilstrekkelig bemanning.
 • Legge til rette for at verneverdige og fredede bygninger kan tas i bruk på en fornuftig og ikke-ødeleggende måte.
 • Støtte organisert breddeidrett og sørge for at slike tilbud er tilgjengelig for alle.
 • Styrke kollektivtilbudet til Marka og offentlige strender.
 • Tilrettelegge for det uorganiserte friluftslivet som sykkel, jogging, badeplasser og tur i marka.