Politikk for mennesker og miljø i Østensjø bydel

Miljøpartiet De Grønne ønsker å modernisere Østensjø og skape en bærekraftig bydel med mennesker i sentrum. Østensjø mangler i dag en overordnet grønn politikk, spesielt byplanlegging. Vårt utgangspunkt er at mennesket er en del av naturen, og at alt vi foretar oss må skje med respekt for naturens tålegrenser.

 

VÅRE KJERNESAKER

 • Gjøre det trygt og enkelt for myke trafikanter å ferdes i bydelen.
 • Ta vare på og utvide vernet av de sårbare og verdifulle naturområdene våre, være seg Østensjøvannet, Østmarka eller hundremeterskoger. MDG vil bevare bydelens gjenværende grøntområder, markagrensa, utvide Østensjø miljøpark og ha nasjonalpark i Østmarka.
 • Sikre et godt kollektivtilbud, med flere lokalbusser slik at det blir enklere å komme seg rundt innad i bydelen og mellom Østensjø og nabo-bydelene.
 • Arbeide for mindre støy og luftforurensing, gjennom lavere fartsgrenser spesielt rundt barneskolene. Langs utsatte områder langs E6 må det settes inn strakstiltak nå, fremfor å vente på en tunnel som tidligst blir bygget mot slutten av 2020-tallet.
 • Sørge for at alle barn og unge får gå i barnehage/skole i eget nærmiljø, med tilstrekkelig antall pedagoger.
 • Gi ungdommene våre et bedre tilbud. Vi trenger flere ungdomsklubber og vi arbeider for at alle bydelens ungdommer skal ha tilgang på en ungdomsklubb i sitt nærmiljø.
 • Utvidet åpningstid på enkelte skoler, hvor barn og ungdom kan tilbys aktiviteter med trygge voksne tilstede.
 • Viktige bygninger som bærer lokalhistorie bør bevares. Dette inkluderer blant annet Eterfabrikken, der vi går imot en utnyttelse av tomten som truer naturområdene.
 • Oppgradering og styrking av viktige sosiale møteplasser som bibliotekene og Bøler bad. Vi ønsker også å skape flere sosiale møteplasser uten tilknytning til kjøpesentrene, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.

 

VÅRE VISJONER FOR ØSTENSJØ

IMG_4456

Vi skal skape en grønn bydel. For å sikre dette må biltrafikken reduseres slik at kollektivtrafikk, syklister og fotgjengere får bedre plass. Vi vil legge om til en fossilfri bilpark, utfase fossil oppvarming og føre en mer klimasmart byutvikling.

Vi prioriterer ombygging av kryss og rundkjøringer etter modell fra Nederland, slik at syklende, fotgjengere og motortrafikk skilles i størst mulig grad.

Alle skolebarn skal ha en trygg skolevei og mulighet til å benytte sykkel til skolen. MDG ønsker at det etableres bilfrie hjertesoner rundt alle barneskoler for å unngå biltrafikk og gjøre det tryggere å gå til og fra skolene. MDG vil jobbe for å få sykkeltraseer og fortau frie for snø og is om vinteren.

Vi vil legge til rette for fleksible boformer med leiligheter som er tilpasset deling og fellesskap mellom flere. Nye bygg skal bygges av miljøvennlige materialer med lang levetid, og fleksible planløsninger.

GRØNN BYUTVIKLING

De Grønne i Østensjø ønsker å skape en levende bydel med gode nærmiljøer – et sted det er godt å leve for bydelens 50.000 innbyggere! Vi vil at alle i Østensjø skal oppleve tilhørighet til lokalmiljøet sitt uavhengig av alder, inntekt og bakgrunn. Vi trenger enda mer kontakt på tvers av generasjoner, institusjoner og organisasjoner, gode møteplasser og gode lokaltilbud. For å få til dette trenger vi et godt samarbeid med og mellom barnehager, sykehjem, skoler, frivillige organisasjoner og kommersielle aktører.

Vi vil:

 • Etablere nye sosiale møteplasser uten tilknytning til kjøpesentrene, gjerne i samarbeid med frivillige organisasjoner.
 • Etablere en prøveordning med “levende gater” der nabolag som ønsker det kan få stengt av sin gate i en periode og der kommunen bistår med møbler og beplantning slik nabolaget selv ønsker det.
 • Opprette en forsøksordning med bydelshus, der bydelen kan tilby lokaler slik at private og frivillige aktører kan etablere tilbud til bydelens innbyggere. Et eksempel på et lokalt tilbud vi kunne ønske er arbeidsstasjoner slik at mennesker kan slippe å pendle inn til sentrum, men finne et arbeidsfellesskap der de bor.
 • Delta aktivt i utbyggingsplanlegging for å sørge for at store prosjekter er tilpasset lokale behov. Dette inkluderer blant annet at førsteetasjer prioriteres til utadrettet næringsvirksomhet og å bevare dagligvarebutikker i nærmiljøet.
 • Jobbe for at innbyggerne skal få reell medvirkning i planprosessen ved utbyggingsprosjekter.
 • Vi vil jobbe for høye miljø- og klimakrav i nye byggeprosjekter. Nye utbygginger må tilpasses områdets karakter og tilføre nabolaget sosial, kulturell og/eller estetisk merverdi som for eksempel lokale møteplasser.
 • Vi mener nye store byggeprosjekter bør legges til allerede regulerte områder som Skullerud og Ulsrud (Toyota-tomta) samt «grå» areal i bydelen.
 • Vi er imot utbygging av Gjersrud-Stensrud.
 • Utbyggerstyrt utbygging er for uforutsigbart og skaper med støy og uro for mange. Vi vil fortsette å jobbe for mer styring, samt bruk av områdeplaner forut for store utbygginger.
 • Vi vil finne flere områder som kan brukes til skole- og parsellhager.
 • Vi vil kreve lademuligheter for el-bil i alle nye boligprosjekter i bydelen.

GRØNT LOKALMILJØ

Red fox, Vulpecula, in winter time

Naturen er selve livsgrunnlaget på jorda, og samtidig trenger vi mennesker å ha kontakt med natur for å trives. Her er vi heldige i Østensjø bydel, som har både Østensjøvannet og Østmarka. Allikevel er det mye som kan gjøres for å gjøre bydelen og lokalmiljøet grønnere. Gjennom bydelsutvalget og kommunen har vi fått på plass nye blomsterenger, men flere trengs.

Vi vil:

 • Være en garantist for vern av Østensjøvannet naturreservat og Østensjøområdet miljøpark. Dette fantastiske naturområdet er under hardt press i dag og tåler ikke flere inngrep. Vi vil jobbe for å styrke vernet av Østensjøområdet miljøpark og utvide den.
 • Bevare markagrensa.
 • Støtte arbeidet med å få etablert nasjonalpark i Østmarka.
 • Samarbeide med borettslag i bydelen for å øke artsmangfold og hindre reduksjon i bestanden av pollinerende insekter for eksempel ved å etablere blomsterenger, sette ut humlekasser og klippe plener sjeldnere.
 • Jobbe for mindre støy og redusert luftforurensing. Vi vil ha lavere fart, mindre trafikk, flere elbiler og tryggere og enklere kår for de som vil gå eller sykle. I ekstra støyutsatte områder langs E6 må det settes inn strakstiltak nå.
 • Oppfordre Park og Idrett til å slutte å bruke sprøytemidler på bydelens grøntareal
 • Skape en blomstereng rundt Nordre Skøyen Hovedgård i Tveitabakken og andre egnede steder i bydelen.
 • Åpne flere bekker, blant annet Godliabekken og Bølerbekken.

SAMFERDSEL OG KOMMUNIKASJON

Blurred bus

Østensjø er en bydel med større avstander enn sentrumsbydelene. Både arbeid, skole, venner, fritidsaktiviteter og andre tilbud kan være såpass langt unna at mange ikke vil velge å gå. De Grønne vil derfor jobbe for å gjøre det enklere å sykle og reise kollektivt i bydelen. Samtidig skal det være trygt å gå i nærmiljøet.

Vi vil:

 • Fortsette arbeidet for bedre og tryggere sykkelforbindelser internt i bydelen og til viktige områder i bydelene rundt. For eksempel bør barn kunne sykle trygt til fotballtrening på Ekeberg, til trening på Skullerud, eller hele veien på søndagstur til bading i Hvervenbukta
 • Få bedre og tryggere sykkelruter til og fra sentrum.
 • Jobbe for å oppgradere dårlige og smale sykkelfelt til ny høy ny standard.
 • Samle inn innspill fra innbyggerne på hvor det bør gjøres tryggere å sykle eller gå, og så utarbeide konkrete tiltak på disse.
 • Styrke lokalbussene med flere og senere avganger, samt få flere linjer, slik at flere kan bruke buss eller t-bane på sine daglige reiser. Dette gjelder både i og mellom delbydelene og til og fra T-banestasjonene.
 • Jobbe for å redusere kollektivprisene med minst 20 prosent.
 • Ha mindre, ikke mer biltrafikk i vår bydel. Mer motorvei og større veikapasitet vil øke biltrafikken i bydelen vår. E6 har allerede svært høy andel lokaltrafikk, mye fra vår bydel. Vi ønsker en løsning som hverken øker biltrafikken eller veikapasiteten.
 • Ha strakstiltak for å redusere støy og lokalforurensning på Ryen og Manglerud – vi kan ikke vente på Manglerudtunnellen.
 • Ha økt sykkelsatsing gjennom å utvide bysykkelordningen til Østensjø, opprette en prøveordning for leie av elsykler og opprette sykkelstasjoner.
 • Prioritere framkommelighet for buss framfor gateparkering. Vi vil blant annet slippe 70-bussen fram i Enebakkveien og jobbe for å få rushtidsbommen tilbake på plass.
 • Jobbe for å få på plass flere ladestasjoner i bydelen i eksisterende borettslag og i tilknytning til næringslokaler, samt ha flere kommunale ladeplasser på gateplan.
 • At bydelen skal legge til rette for etablering av bildelingsløsninger og opprette flere plasser for bildeling i bydelen.

BARN, UNGDOM OG OPPVEKST

ThinkstockPhotos-78741110

En fjerdedel av innbyggerne i Østensjø er barn og unge, og bydelen skal være et godt sted å vokse opp. De Grønne ønsker å bidra til å skape et lokalmiljø der barn og ungdom kan finne rimelige og åpne aktiviteter i nærheten av der de bor.

Vi vil:

 • Oppgradere offentlige fasiliteter som kan aktivisere ungdom.
 • Oppgradere skateparken ved Skullerud skole.
 • Tilrettelegge for flere åpne og fritt tilgjengelige skøytebaner om vinteren.
 • Jobbe for en oppgradering av bydelens ungdomsklubber og sikre at ungdommer i hele bydelen har en fritidsklubb i sitt nærmiljø. Vi vil jobbe for ny Skullerudklubb.
 • Styrke finansieringen av ungdomsklubbene for å bedre tilbudet.
 • Jobbe for at idrettsanlegg med kommunal finansiering har et åpent lavterskeltilbud for ungdom som ønsker å være i aktivitet 2 timer pr uke for eksempel med åpen hall med voksne til stede, eller mer organisert trening.
 • Ha flere flerbrukshaller ved kollektivknutepunkt. Vi vil jobbe for ny flerbrukshall på Skullerud.
 • Ha en utvidet åpningstid på enkelte skoler på ettermiddag og kveld, for elever over AKS-alder hvor elevene kan tilbys ulike aktiviteter med trygge voksne og miljøarbeidere tilstede. Aktiviteter kan være leksehjelp, ulike kurs og aktiviteter. Det kan også være et sted for å bare treffe venner.

Barnehage

Vi vil:

 • At alle som trenger barnehageplass, skal få plass nær der de bor og når de trenger det uavhengig av når på året barnet er født. Vi vil jobbe for to opptak i barnehageåret.
 • Arbeide for mer enn 50% ansatte med pedagogisk kompetanse i bydelens barnehager og sikre at barnehagene bruker vikarer ved behov.
 • At barns lek skal være sentralt i barnehagens virksomhet. Barnehagen bør legge til rette for naturopplevelser og fysisk aktivitet.
 • At barnehagene skal tilby et næringsrikt måltid i løpet av dagen som også bidrar til matglede.

Skole

Rundt åtte tusen barn og unge går på skole i Østensjø. Disse trenger gode og trygge skoleveier, skolegårder og de tilbudene de trenger i skolehverdagen.

Vi vil:

 • Få tryggere skoleveier gjennom å etablere såkalte «hjertesoner» med mindre biltrafikk og tryggere stopp- og hentesonter rundt skolene.
 • Øke kvaliteten på skolegårdene og gjøre dem grønnere.
 • Jobbe for bedre helsesykepleiertilbud i skolen og flere spesialpedagoger der det er behov.
 • Vi vil jobbe for god oppfølging av ungdom som avbryter videregående opplæring. Vi vil opprettholde bydelens ungdoms-LOS, som jobber med ungdom som faller ut av skolen.
 • Vi vil jobbe for å få tilbudet «Aktivitetstransport» til bydelen, hvor barn får skyss til fritidsaktiviteter rett etter skoletid i regi av Ruter.

Kultur

Kulturtilbud og kulturopplevelser er en viktig del av et levende lokalsamfunn. Derfor vil De Grønne jobbe for bedre forhold for og økt tilgjengelighet til kulturtilbud i Østensjø. Vi mener at bibliotektilbudet spiller en viktig rolle i det lokale kulturlivet og vil jobbe for en fortsatt styrking av det.

Vi vil:

 • La lokale kunstnere ha atelier og utstilling på Eterfabrikken.
 • Få installert flere offentlige kunstverk ute i Østensjø.
 • Jobbe for vakrere bygg og utemiljøer.
 • Bevare lokalhistoriske bygg, som for eksempel de gjenværende gårdene i bydelen.
 • Oppgradere biblioteket på Bøler og sikre videre drift av biblioteket på Oppsal, samt jobbe for videreutvikling av bydelens bibliotekstjenester for å gjøre dem tilgjengelige for hele bydelens befolkning.
 • Bevare ordningene med støtte til lokale aktiviteter, lag og foreninger, og fortsette ordningene med «grønne midler» til glede for bydelens befolkning.
 • Legge til rette for at Oslo kultur- og musikkskole utvider tilbudet i bydelen.
 • Styrke kulturtilbudet for barn og unge gjennom målrettet satsing for eksempel i barnehage, Aktivitetsskole og fritidsklubbene. Vi vil jobbe for at det lokale kulturlivet får gode vilkår ved å tilrettelegge for eksempel med øvingslokaler, ateliér og utstillingsarealer til en rimelig pris.
 • Legge til rette for en åpen medvirkningsprosess for å bestemme framtidig utnyttelse av arealene på Eterfabrikken til det beste for bydelens innbyggere

Inkludering

Vi vil:

 • Jobbe for at bydelen skal være fri for diskriminering.
 • Jobbe for at bydelen skal være tilgjengelig for alle, uansett funksjonsnedsettelse
 • At kommunale boliger skal holde god standard og spres i hele bydelen
 • Jobbe for sommerjobber til unge og andre uten tilknytning til arbeidslivet i samarbeid med lokalt næringsliv.

Helse og fritid

Miljøpartiet De Grønne i Østensjø ønsker å skape et nærmiljø som legger til rette for god fysisk og psykisk helse. Vi tror at fellesskap og felles aktiviteter kan forebygge både fysiske og psykiske problemer. Derfor vil vi jobbe for at bydelens innbyggere skal få god tilgang til varierte og rimelige fritids- og treningstilbud, og at helsetjenestene i større grad skal kunne ivareta psykiske såvel som fysiske behov.

Vi vil:

 • Satse på folkehelsa gjennom å etablere gratis treningstilbud for folk i alle aldre.
 • Jobbe for å bygge utendørs treningsfasiliteter som Tuftepark eller lignende, åpent og gratis, tilgjengelig for alle.
 • Gjennom samarbeid med kommunen gi Bøler bad en garanti for videre drift og midler til oppussing.
 • Etablere arbeidspraksisplasser for folk med nedsatt funksjonsevne på Sørli gård eller annet egnet sted.
 • Jobbe for å styrke etablerte lavterskeltilbud innen psykisk helse, som Rask psykisk helsehjelp og Familiesenteret på Bogerud, og spre informasjon om disse på skolene.
 • Jobbe for gjenåpning av et familievernkontor i bydelen.
 • Prioritere Hjemmesykepleien slik at de ansatte kan få bedre tid hos hver bruker de besøker.
 • Styrke Frivillighetssentralens arbeid for å forebygge ensomhet og psykiske lidelser.
 • Jobbe for å få lagt nytt innendørs idretts- og kulturpark på Ryen, nært kollektivknutepunkt, og aktiviteter som i dag er på Manglerud bør flyttes hit. Dette vil minke bilkjøringa i bo-områdene og ved Manglerud skole og minke presset på miljøparken slik at inngrepene i miljøparken her kan reverseres.

Eldrepolitikk

Vi vil:

 • Legge til rette for at eldre som ønsker det kan fortsette å bo hjemme og leve aktive liv.
 • Innføre Ruters aldersvennlige transport/Rosa busser i bydelen.
 • Sikre sykehjemstilbud for de som trenger det.
 • Jobbe for at det settes ut flere hvilebenker i bydelen.

Sirkulær økonomi og grønn hverdag

Hvis verdens miljøproblemer skal løses må det materielle forbruket vris vekk fra kjøp og kast. De Grønne ønsker derfor en satsing på gjenbruk og deling med gode og billige alternativer for dem som vil leve grønnere.

Vi vil:

 • Etablere flere utlånssentraler som BUA med ulike varer som sportsutstyr og verktøy.
 • Etablere flere minigjenbruksstasjoner og ombruksstasjoner i bydelen og sette ut søppelkasser med pante-ring.
 • Oppmuntre til redusert inntak av kjøtt ved å organisere kurs i vegetarisk matlaging i bydelen.