Bievennlig bydel

I Norge er det litt over 200 arter av ville bier og humler. Mange av disse artene er i tilbakegang. Det er trist, og litt faretruende. Nå er vi i gang med å gjøre Østensjø til en bievennlig bydel!

 

15. februar, 2017

En tredjedel av bie og humleartene i Norge er på rødlista over truede arter, En rekke av artene er i kraftig tilbakegang. Det er 208 biearter i Norge, hvorav 35 er humler. Tilbakegangen i artsmangfoldet for humler og bier i Norge skyldes i hovedsak endret arealbruk. Dette medfører både at artsmangfold som biene er avhengige av forsvinner, og at det blir færre plasser som egner seg til reirplass. Bare et fåtall av de 208 bieartene danner bol. Mye kan gjøres for å bevare biene, blant annet dyrking av bie og humlevennlige planter, etablering av biehotell/humlekasser og bevaring og opparbeiding av egnede områder for reirplasser.

Når MDG kom inn i bydelsutvalget i 2015 var dette noe av det første vi tok fatt i. For å være helt sikre på at vi valgt de riktige løsningene tok vi kontakt med SABIMA, som er en organisasjon for å bevare det biologiske mangfoldet. Og det viktigste er altså å skaffe biene jevn og variert tilgang på mat. Eller sagt med andre ord. Vi trenger ikke plen, men blomsterenger og vakre beplantninger, med mest mulig opprinnelig artsmangfold. Biene trenger ikke et skippertak, de trenger løsninger som er varige. Derfor har vi lett etter tiltak som går inn som en del av den vanlige driften, sånn at de varer år etter år.  Med litt faglig hjelp fra Bymiljøetaten har Bydelen kommet skikkelig godt i gang. Vi gleder oss til fortsettelsen. Når vi vedtok budsjettet for 2016 ba vi derfor bydelen om først å kartlegge mulighetene, og så sette i gang med tiltak.

Dette arbeidet kom godt i gang i 2016, og allerede på høsten fikk kom de de første pilotene med bievennlige bed rundt omsorgsboliger på plass.

Tiltak for en bievennlig bydel:

  • En utredning av hvilke deler av bydelens parkareal kan gjøres om til slåtteenger med naturlig forekommende artsmangfold.
  •  En utredning av om Bydelen disponerer andre typer grønne areal eller skrotareal (inneklemte småplener, veikanter) som kan transformes til bievennlige artsrike blomsterenger.
  • En kartlegging av hvor det er mulig å etablere vakre og bievennlige beplantinger på eller ved bydelens sykehjem. Slike beplantinger kan inngå som del av behandlingen (sansehager).
  • En utredning om bruk av deler av areal i bydelens barnehager til slåtteng eller lignende, samt oppfordre bydelens barnehager til å plassere ut humlekasse og insektshotell.

Vil du lese hva bydelen har gjort, kan du lese her:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/Innhold/Politikk%20og%20administrasjon/Bydeler/Bydel%20%C3%98stensj%C3%B8/Politiske%20saker%20Bydel%20%C3%98stensj%C3%B8/2016/2016-10-03%20Bievennlig%20bydel%20-%20Utredning%20av%20muligheter/2016-10-03%20Bievennlig%20bydel%20-%20Utredning%20av%20muligheter.pdf