Fotocredit:

Vi vil ha bedre vern av Østensjøvannet!

I bydel Østensjø har vi et spesielt ansvar for å ta vare på Østensjøvannet. Vannet er kjent både nasjonalt og internasjonalt for sitt rike fugleliv, som igjen er basert på det rike plante- og insektlivet.

16. september, 2016

Selve Østensjøvannet og våtområdene umiddelbart rundt ble vernet som naturreservat i 1992, mens Oslo kommune opprettet Østensjøområdet Miljøpark, som innbefatter en god del av grøntområdene rundt, i 2002. Og dette var nødvendig – Østensjøvannet kan ikke beholde sitt rike biologiske mangfold hvis vi ikke tar vare på grøntområdene rundt.

Men Østensjøvannet er på ny under økt press. Ulike utbyggingsprosjekter spiser litt her og litt der av områdene rundt Østensjøvannet og truer økosystemet som Østensjøvannet inngår i. Det siste prosjektet er den planlagte boligbyggingen på området til Eterfabrikken, som ligger kloss inntil et sårbart område i Miljøparken. Et sted går det en grense for hvor hva vi kan bygge ut og ta i bruk av områdene rundt Østensjøvannet, men vi vet ikke hvor den grensa går. Kanskje er vi der nå. Når vi tråkker over den grensa, når summen av alle de små bitene vi har tatt av livsgrunnlaget for livet i og rundt Østensjøvannet blir for stor, vil økosystemet i naturreservatet kollapse, og planter, insekter og fugler forsvinne. Da har vi i bydel Østensjø, og Oslo kommune, sviktet ansvaret vårt, og være skyld i en skandale som blir kjent langt utover landegrensene.

Derfor er vi i Miljøpartiet De Grønne svært skeptiske til den foreslåtte boligbyggingen på Eterfabrikken, og vi har nylig fått kjempet med oss hele Bydelsutvalget på et meget kritisk høringssvar til Plan- og bygningsetaten. Men uansett om vi klarer å stoppe eller redusere denne konkrete utbyggingen, er det viktig å forbedre tilstanden til Miljøparken og forhindre framtidige uheldige utbygginger ved å få på plass et sterkere vern av Østensjøvannet.

Her er det vi ønsker:

1. Få på plass økt statlig vern.

Det er en prosess hos fylkesmannen for å få vernet mer av det arealt som i dag er omfattet av Miljøparken, men som ikke har statlig vern. Kommunen bør be om at dette arbeidet framskyndes. Deler av arealet som ønskes vernet strekker seg inn mot Eterfabrikktomta (100-150 meter unna).

2. Etabler en hensynssone rundt miljøparken.

Dette må utredes hvordan skal hjemles. Selve miljøparken er kartfestet og har egen reguleringsplan. Vi foreslår en hensynssone i randsonene rundt parken, feks på 50- 100 meter. Sonen har som hensikt å sikre at det ikke gjennomføres tiltak her som kan forringe miljøverdiene i miljøparken, sikre at tiltak blir tilstrekkelig konsekvensutredet før de blir gjennomført, og sikre at kommunen/PBL følger med i time og pålegger at tilstrekkelige hensyn tas når saker kommer opp.

3. Legg nye områder inn i miljøparken.

Miljøparken inneholder mange sjeldne insekt- og plantearter, men er først og fremst en fuglepark. Mange områder rundt parken er derfor viktige som matfat, hekkeplasser etc, selv om de kan ligge litt unna. Miljøparken i seg selv i dag er langt fra stor nok til å alene understøtte det rike artsmangfoldet her. Abildsømyra og Bjørnsenskogen langs E6 er to viktige områder, men disse er under kraftig press pga nærheten til E6, kommende infrastruktur og trussel om å bli brukt som riggområde. I tillegg finnes en rekke andre små og store områder. Disse kan tas inn i miljøparken.

4. Få fram flere åpne bekker.

Åpne bekker løser flere problemer, blant annet gir de mer fordrøyning og mindre erosjon i vannet, noe som er et stort problem i dag. Åpne bekker gir bedre kår for fugler og biologisk mangfold. Derfor må vi jobbe med å sikre de bekkene som er åpne og få fram flere åpne bekker.

5. Øk statusen til miljøparken.

Sett opp skilt med severdigheter og kulturminner. Dette er et område fullt av historie og et rikt artsmangfold. Vi må gi folk kunnskap om hvorfor dette er Østensjøs viktigste område. Senk farten i Østensjøveien til 40 der den går langs parken. Prioriter hensyn til turgåere og biologisk mangfold over farten på biler.